บริการนำเข้า แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ(MOU)

พม่า, ลาว, กัมพูชา, และเวียดนาม ดำเนินการเอกสารให้ทุกขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน เอกสารครบถ้วน ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างต่างด้าว

ClicK! ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ
นายจ้างในประเทศตามระบบ MOU 


เอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับ !

หนังสือเดินทาง

ใบอนุญาติทำงาน

อุปกรณ์ยังชีพ

ใบแจ้งที่พักอาศัย

ใบแจ้งเข้าทำงาน

วีซ่า 2 ปี