เราเข้าใจถึงความต้องการของนายจ้างและแรงงาน อย่างแท้จริง